ලියවිලි

 • සාකච්ඡාව සඳහා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධාන ප්‍රතිපත්ති රාමුව
 • අධ්‍යයන වාර්තා
  • “සියලුදෙනාටම පූර්ණ හා ඵලදායී රැකියා සහ යහපත් වැඩ සඳහා සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය”
  • “ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත් රැකියා වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම: ප්‍රධාන අංශ තක්සේරුවක්”
  • “කේන්ද්‍රස්ථාන හෝ (5-hubs) ක්‍රමෝපාය සහ රැකියා අනුමිතිය”
  • “ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශ රැකියා”
 • තේමාමූල වැඩ කණ්ඩායම් දහයේ වාර්තා
  • සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති
  • අංශික ප්‍රතිපත්ති
  • කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායයන් සහ අවිධිමත් අංශය
  • රාජ්‍ය සේවයේ රැකියා
  • විදේශ රැකියා
  • ශ්‍රම වෙළඳපොළ ආයතන සහ කම්කරු සබඳතා
  • ශ්‍රම වෙළඳපොළ ප්‍රතිපත්ති, ක්‍රමෝපායයන් සහ ඉලක්ක කණ්ඩායම්
  • නිපුණතා සංවර්ධනය, රැකියාවේ යෙදවීමේ හැකියාව සහ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ
  • මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය, කළමනාකරණය සහ ඵලදායිතාවය
  • විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය
  • ශ්‍රම වෙළඳපොළ තොරතුරු සහ රැකියා සේවාවන්

ලියවිලි ඉදිරියේදී උඩුගත කරනු ලබයි

 

Add comment


Security code
Refresh

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්